SOOŚ

Konsultacje społeczne strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektów IIaPGW


Od 30 września do 20 października 2021 r. trwały 21-dniowe konsultacje społeczne w ramach strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektów drugich aktualizacji planów gospodarowania wodami na obszarach dorzeczy – II aPGW. Uwagi i wnioski do projektów dokumentów można było zgłaszać do 20 października 2021 roku.

Plany gospodarowania wodami na obszarach dorzeczy, jako dokument wyznaczający ramy dla realizacji przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, wymagają przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko, co wynika z art. 46 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (dalej uooś).

Celem strategicznej oceny oddziaływania na środowisko, której elementem jest Prognoza oddziaływania na środowisko (dalej Prognoza OOŚ), jest ocena środowiskowych skutków realizacji projektów planów gospodarowania wodami na obszarach dorzeczy.

Prognoza OOŚ zawiera m.in. ocenę potencjalnego wpływu realizacji projektów IIaPGW uwzględniającą negatywne i pozytywne oddziaływania na poszczególne komponenty środowiska. Analizie i ocenie została poddana również spójność projektów IIaPGW z innymi dokumentami strategicznymi i planistycznymi odnoszącymi się do środowiska, obowiązującymi na szczeblu krajowym i unijnym. Ponadto w Prognozie OOŚ zaprezentowano wnioski w zakresie przeprowadzonej analizy oddziaływań transgranicznych i skumulowanych jak również zaproponowano rozwiązania mające na celu zapobieganie, ograniczenie lub kompensację przyrodniczą negatywnych oddziaływań na środowisko wynikających z realizacji projektów IIaPGW (w szczególności na cele i przedmioty ochrony obszarów Natura 2000 oraz integralność tych obszarów).

Prognoza OOŚ jako dokument podsumowujący wyniki strategicznej oceny oddziaływania na środowisko podawana jest do publicznej wiadomości w ramach przeprowadzanych konsultacji społecznych strategicznej oceny oddziaływania na środowisko. Wyniki konsultacji zostaną uwzględnione w ostatecznej wersji Prognozy OOŚ oraz dokumentów IIaPGW. 

Uwagi i wnioski można było:

  • składać z wykorzystaniem formularza,
  • przesyłać na adres poczty elektronicznej: SOOS@CDMSMITH.com, bez konieczności opatrywania ich kwalifikowanym podpisem elektronicznym,
  • pisemnie, przesyłając na adres: Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej, ul. Żelazna 59a, 00-848 Warszawa,
  • pisemnie, w miejscu wyłożenia w Państwowym Gospodarstwie Wodnym Wody Polskie Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej, ul. Żelazna 59a, 00-848 Warszawa, V p., pokój 5.5 w godzinach od 8.00 do 16.00 (z uwagi na obostrzenia sanitarne związane z pandemią COVID-19, należy uprzednio umówić spotkanie pod nr tel. 22 37 20 240),
  • składać ustnie do protokołu, w siedzibie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej, ul. Żelazna 59a, 00-848 Warszawa, V p., pokój 5.5 w godzinach od 8.00 do 16.00 (z uwagi na obostrzenia sanitarne związane z pandemią COVID-19, należy uprzednio umówić spotkanie pod nr tel. 22 37 20 240),

Uwagi i wnioski złożone po upływie podanego terminu nie były rozpatrywane.


Prognozy oddziaływania na środowisko dla projektów IIaPGW:

Projekty IIaPGW dla 9 obszarów dorzeczy dostępne sa na stronie: https://apgw.gov.pl/pl/konsultacje-projekty-planow
Korzystamy z plików cookies zgodnie z naszą polityką prywatności.OK
Korzystamy z plików cookies zgodnie z naszą polityką prywatności.
OK