Aktualności

Hydroportal z danymi z IIaPGW

Na Hydroportalu zamieściliśmy dane dotyczące II aktualizacji Planów gospodarowania wodami (IIaPGW), które obowiązują od 2023 r. Jest to podsumowanie prac prowadzonych w III cyklu planistycznym (2016-2022), zakończonych przyjęciem IIaPGW w formie rozporządzeń.

Wejście w życie II aktualizacji Planów gospodarowania wodami

23 marca 2023 r. weszły w życie rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie Planów gospodarowania wodami na 7 obszarach dorzeczy: Dniestru, Dunaju, Banówki, Łaby, Niemna, Pregoły oraz Świeżej. Dla pozostałych dwóch obszarów dorzeczy rozporządzenia weszły w życie w lutym 2023 r. (17 lutego – Wisła, 24 lutego – Odra). Tym samym druga aktualizacja Planów gospodarowania...

Od dnia 24.02.2023 r. obowiązuje rozporządzenie IIaPGW na obszarze dorzecza Odry

Od dnia 24.02.2023 r. obowiązuje rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry

Od dnia 17.02.2023 r. obowiązuje rozporządzenie IIaPGW na obszarze dorzecza Wisły

Od dnia 17.02.2023 r. obowiązuje rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisły

Harmonogram i program prac związanych ze sporządzeniem III aktualizacji planów gospodarowania wodami (III aPGW)

Ministerstwo Infrastruktury opracowało ostateczną wersję harmonogramu i programu prac związanych ze sporządzeniem III aktualizacji planów gospodarowania wodami (III aPGW).

Okres obowiązywania planów gospodarowania wodami z 2016 r. został przedłużony do 22.03.2023 r.

Zgodnie z art. 47 pkt 2) ustawy z dnia 15 grudnia 2022 r. o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023 r. w związku z sytuacją na rynku gazu (Dz. U. poz. 2687), obowiązujące plany gospodarowania wodami na obszarach dorzeczy (aPGW), opublikowane w formie rozporządzeń w 2016 roku, zachowują swoją moc prawną do 22 marca 2023 r.

Modelowanie matematyczne szansą dla rozpoznania eutrofizacji wód

Współpraca AGH, IMGW-PIB i PGW Wody Polskie pozwoli na zastosowanie narzędzi do modelowania matematycznego w gospodarowaniu wodami, które jest szansą na lepsze rozpoznanie źródła i skali eutrofizacji wód – jednego z kluczowych problemów w zarządzaniu wodami.

Projekty II aktualizacji planów gospodarowania wodami na obszarach dorzeczy - raport z konsultacji społecznych

Na podstawie art. 43 ustawy z dnia 8 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko Minister Infrastruktury zawiadamia o zakończeniu procesu konsultacji społecznych projektów II aktualizacji planów gospodarowania wodami na obszarach dorzeczy.

Wody to nie śmietnik, dlatego dbajmy o czystość wód – dla nas i dla zdrowych ekosystemów

Pierwszy kwietnia rozpoczyna Tydzień Czystości Wód. Celem akcji jest zwrócenie uwagi na rosnący problem zanieczyszczenia rzek, jezior i mórz i zachęcenie do większej troski o nasze zasoby wody. Skażona woda wpływa negatywnie na życie zwierząt, roślin i ludzi, dlatego niezbędne jest podejmowanie działań zaradczych. Wody Polskie robią to na kilka sposobów – przez planistykę,...

Już jest! Pierwsza wtyczka od Wód Polskich gotowa do pobrania.

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie udostępniło pierwszą wtyczkę do oprogramowania QGIS o nazwie „Wody Polskie – Baza WMS”. Gromadzi ona w jednym miejscu wszystkie usługi przeglądania WMS (Web Map Services) opublikowane przez Wody Polskie i umożliwia ich wczytanie do QGISa za pomocą jednego przycisku. Dla ułatwienia usługi zostały pogrupowane w 6 zakładkach tematycznych.

Światowy Dzień Wody 2022 pod hasłem „Uczynić niewidzialne widzialnym”

W tym roku, 22 marca, już po raz 30 obchodzimy Światowy Dzień Wody (ŚDW). Tegoroczne hasło podkreśla bardzo ważną rolę wód podziemnych, które są istotnym elementem niezbędnym do prawidłowego funkcjonowania ekosystemu. Tym samym zwraca również uwagę na wyzwania związane z zasobami wód podziemnych oraz ich jakością. Podmiotem odpowiedzialnym za zrównoważone gospodarowanie...

Światowy Dzień Mokradeł 2022: obchody podpisania Konwencji o obszarach wodno-błotnych już 2 lutego

„Działania na mokradłach dla ludzi i przyrody” – pod takim hasłem odbędzie się tegoroczna edycja Światowego Dnia Mokradeł. W 2022 roku wydarzenie to obchodzone będzie już po raz 51. Z tej okazji w wielu krajach na całym świecie odbywać się będzie szereg akcji promujących znaczenie mokradeł w globalnej gospodarce wodnej, a także ich rolę w zachowaniu siedlisk dzikiej...

Okres obowiązywania planów gospodarowania wodami z 2016 r. został przedłużony do 22.12.2022 r. 

Zgodnie z art. 3 pkt 3) ustawy z dnia 17 listopada 2021 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2021 poz. 2368) obowiązujące plany gospodarowania wodami na obszarach dorzeczy (aPGW), opublikowane w formie...

Od planów do działania – co czeka gospodarkę wodną w Polsce?

Zakończyły się konsultacje społeczne II aktualizacji planów gospodarowania wodami. Wkrótce rozpocznie się proces legislacyjny, w wyniku którego projekt IIaPGW zostanie przyjęty w drodze rozporządzenia ministra właściwego ds. gospodarki wodnej, jako dokument obowiązujący przez kolejnych 6 lat. To dobry moment na dokonanie podsumowania – co to jest „filozofia” gospodarowania...

Nie poprawimy stanu wód bez konkretnych działań

Na stan wód w naszym kraju wpływają wszystkie procesy zachodzące w danej zlewni. Punktowa walka z przyczynami zanieczyszczeń jest metodą skuteczną, lecz doraźną. Kluczowe są kompleksowe działania dla poprawy jakości wód na całym obszarze Polski, które pomogą poprawić stan wód w całym kraju. Żeby skutecznie to zrobić niezbędna jest współpraca, zarówno na poziomie...

Ponad tysiąc użytkowników uczestniczyło w konferencji podsumowującej prace nad projektami IIaPGW i aPZRP

17 i 18 listopada w Warszawie odbyła się ogólnopolska konferencja podsumowująca przygotowanie dwóch kluczowych dokumentów systematyzujących gospodarkę wodną w Polsce. Z uwagi na obostrzenia pandemiczne konferencja odbyła się w formule online. Wzięło w niej udział blisko 950 osób, w tym przedstawiciele administracji różnych szczebli, instytucji centralnych, organizacji...

Konsultacje społeczne IIaPGW i aPZRP: ponad 2 tys. wniosków w trosce o bezpieczeństwo powodziowe i dobry stan wód!

3,5 tys. aktywnych uczestników oraz ponad 2 tys. zgłoszonych wniosków i uwag to ostateczny bilans konsultacji społecznych zorganizowanych przez Ministerstwo Infrastruktury i Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie w trakcie drugiej aktualizacji planów gospodarowania wodami na obszarach dorzeczy (IIaPGW) oraz pierwszej aktualizacji planów zarządzania ryzykiem powodziowym (aPZRP). Koszt...

Ruszyła rejestracja na ogólnopolską konferencję podsumowującą przygotowanie projektów IIaPGW oraz aPZRP

W imieniu Ministra Infrastruktury i Prezesa Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie zapraszamy w dn. 17-18 listopada 2021 r. na ogólnopolską konferencję podsumowującą przygotowanie projektów drugiej aktualizacji planów gospodarowania wodami (IIaPGW) i projektów aktualizacji planów zarządzania ryzykiem powodziowym (aPZRP). Ze względu na obostrzenia związane z pandemią...

Podsumowanie konsultacji społecznych IIaPGW – jak informowaliśmy społeczeństwo?

14 października 2021 r. zakończył się proces zgłaszania uwag w ramach konsultacji społecznych II aktualizacji planów gospodarowania wodami dla 9 obszarów dorzeczy, prowadzonych przez Ministra Infrastruktury oraz Prezesa Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie. Konsultacje społeczne IIaPGW to najważniejszy etap realizowanego przez PGW WP projektu, w trakcie którego każdy...

Czysta woda - prosta sprawa? Do 14 października czekamy na Twoje zdanie!

Wiele osób spędziło tegoroczny urlop nad wodą w Polsce. Rzeka, jezioro, morze – co możemy powiedzieć o jakości wody? Przyjrzyjmy się dokładniej, z jakimi problemami i wyzwaniami musimy zmierzyć się w naszym kraju, by stan wód się nie pogarszał. To ostatni dzwonek, by wziąć udział w konsultacjach społecznych w ramach drugiej aktualizacji planów gospodarowania wodami, które...

Erraty do projektów IIaPGW

W czasie trwania konsultacji społecznych projektów IIaPGW nastąpiły istotne zmiany, które miały wpływ na treść projektów IIaPGW, tj.:

Konsultacje w ramach SOOŚ dla projektów IIaPGW - rozpoczęte

Na podstawie art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity: Dz. U. z 2021 r. poz. 247 z późn. zm.)

SOOŚ dla projektów IIaPGW ruszają 30.09.2021

Na podstawie art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity: Dz. U. z 2021 r. poz. 247 z późn. zm.)

IIaPGW - relacja ze spotkania konsultacyjnego w Zielonej Górze

9 września w Zielonej Górze odbyło się spotkanie konsultacyjne projektów II aktualizacji planów gospodarowania wodami (IIaPGW). Omówiono na nim najistotniejsze problemy i wyzwania dla obszaru dorzecza Odry - regionu wodnego Środkowej Odry. Przedstawiono działania naprawcze, mające na celu poprawę stanu wód i osiągnięcie właściwych celów środowiskowych.

IIaPGW - relacja ze spotkania konsultacyjnego w Poznaniu

7 września w Poznaniu odbyło się spotkanie konsultacyjne projektów II aktualizacji planów gospodarowania wodami (IIaPGW). Omówiono na nim najistotniejsze problemy i wyzwania dla regionu wodnego Warty. Przedstawiono działania naprawcze, mające na celu poprawę stanu wód i osiągnięcie właściwych celów środowiskowych.

IIaPGW - relacja ze spotkania konsultacyjnego w Bydgoszczy

2 września w Bydgoszczy odbyło się spotkanie konsultacyjne projektów II aktualizacji planów gospodarowania wodami (IIaPGW). Omówiono na nim najistotniejsze problemy i wyzwania dla regionu wodnego Noteci, będącego częścią dorzecza Odry. Przedstawiono działania naprawcze, mające na celu poprawę stanu wód i osiągnięcie właściwych celów środowiskowych.

7 września w Poznaniu i 9 września w Zielonej Górze odbędzie się spotkanie konsultacyjne w ramach IIaPGW. Zapraszamy do rejestracji

Spotkania konsultacyjne w Poznaniu i Zielonej Górze będą ostatnimi z serii spotkań konsultacyjnych projektów II aktualizacji planów gospodarowania wodami na obszarach dorzeczy (IIaPGW). Będzie to okazja do wysłuchania ekspertów opracowujących dokumenty planistyczne, ale przede wszystkim zadawania pytań na czacie i zgłaszania uwag dotyczących problematyki wodnej obszaru dorzecza...

2 września w Bydgoszczy odbędzie się spotkanie konsultacyjne w ramach IIaPGW. Zapraszamy do rejestracji

Bydgoszcz będzie kolejnym gospodarzem spotkania konsultacyjnego projektu II aktualizacji Planów gospodarowania wodami na obszarach dorzeczy - IIaPGW. To już trzynaste spotkanie konsultacyjne. Tym razem dotyczy ono obszaru dorzecza Odry, regionu wodnego Noteci. W trakcie jego trwania będzie można posłuchać wniosków ekspertów na temat stanu ilościowego i jakościowego wód w Polsce,...

Plany gospodarowania wodami w pigułce

W ramach IIaPGW przygotowaliśmy broszurę zawierającą najważniejsze informacje dotyczące planów gospodarowania wodami na obszarach dorzeczy w naszym kraju. To źródło wiedzy, w przystępny sposób opisujące na czym polega zrównoważone gospodarowanie wodami, co oznacza dobry stan wód oraz co zrobić by go osiągnąć. Zachęcamy do zapoznania się z pełną wersją broszury.

Rola samorządów w działaniach na rzecz poprawy stanu wód w kraju

W dobie zmieniającego się klimatu dobry stan środowiska, w tym wód, gwarantuje zrównoważony rozwój i bezpieczeństwo korzystania z jego zasobów, także wodnych. Problem niedoboru wody pitnej i jej reglamentacja w okresie letnim staje się problematyczną codziennością. Dlatego też ochrona zasobów wodnych, w tym wód podziemnych, stanowiących naturalne rezerwuary wód dobrej...

Za nami 12 na 15 spotkań w ramach konsultacji społecznych IIaPGW

Od 14 kwietnia do 14 października 2021 roku trwają półroczne konsultacje dotyczące projektu II aktualizacji planów gospodarowania wodami (IIaPGW). Do tej pory odbyło się 12 spotkań online, symbolicznie w 12 miastach. Wzięło w nich udział około 2,5 tysiąca osób, które chciały zapoznać się z prezentacjami ekspertów lub zadać pytanie dotyczące szeroko rozumianej problematyki...

IIaPGW - relacja ze spotkania konsultacyjnego we Wrocławiu

22 czerwca we Wrocławiu odbyło się spotkanie konsultacyjne projektów II aktualizacji planów gospodarowania wodami (IIaPGW). Omówiono na nim najistotniejsze problemy i wyzwania dla obszaru dorzecza Odry - regionu wodnego Środkowej Odry oraz obszaru dorzecza Łaby. Przedstawiono działania naprawcze, mające na celu poprawę stanu wód i osiągnięcie właściwych celów środowiskowych.

IIaPGW - relacja ze spotkania konsultacyjnego w Gliwicach

17 czerwca w Gliwicach odbyło się spotkanie konsultacyjne projektów II aktualizacji planów gospodarowania wodami (IIaPGW). Omówiono na nim najistotniejsze problemy i wyzwania dla obszaru dorzecza Wisły, regionu wodnego Małej Wisły, obszaru dorzecza Odry, regionu wodnego Górnej Odry oraz obszaru dorzecza Dunaju, regionu wodnego Czadeczki. Przedstawiono działania naprawcze, mające na...

IIaPGW - relacja ze spotkania konsultacyjnego w Krakowie

10 czerwca w Krakowie odbyło się spotkanie konsultacyjne projektów II aktualizacji planów gospodarowania wodami (IIaPGW). Omówiono na nim najistotniejsze problemy i wyzwania dla obszaru dorzecza Wisły, regionu wodnego Górnej-Zachodniej Wisły oraz obszaru dorzecza Dunaju, regionu wodnego Czarnej Orawy. Przedstawiono działania naprawcze, mające na celu poprawę stanu wód i...

17 czerwca w Gliwicach i 22 czerwca we Wrocławiu odbędzie się spotkanie konsultacyjne w ramach IIaPGW. Zapraszamy do rejestracji

Spotkania konsultacyjne w Gliwicach i we Wrocławiu dotyczące projektów II aktualizacji planów gospodarowania wodami na obszarach dorzeczy (IIaPGW) będą kolejną okazją do wysłuchania ekspertów opracowujących dokumenty planistyczne, ale przede wszystkim zadawania pytań na czacie i zgłaszania uwag dotyczących problematyki obszarów dorzeczy: Wisły - regionu wodnego Małej Wisły,...

IIaPGW - relacja ze spotkania konsultacyjnego w Rzeszowie

7 czerwca w Rzeszowie odbyło się spotkanie konsultacyjne projektów II aktualizacji planów gospodarowania wodami (IIaPGW). Omówiono na nim najistotniejsze problemy i wyzwania dla obszaru dorzecza Wisły, regionu wodnego Górnej-Wschodniej Wisły oraz obszaru dorzecza Dniestru. Przedstawiono działania naprawcze, mające na celu poprawę stanu wód i osiągnięcie celów środowiskowych.

Hydroportal - pozyskanie informacji o wodach nigdy nie było prostsze!

Chcesz kupić nieruchomość i sprawdzić czy nie będzie podtapiana? Chcesz się upewnić, do której jednostki Wód Polskich wysłać pismo? Interesuje Cię na jakiej jednolitej części wód leży działka? Potrzebujesz wiedzieć jakie są ograniczenia w osiągnięciu celów środowiskowych dla realizowanej inwestycji? Odpowiedzi na powyższe pytania - i nie tylko - znajdziesz na...

IIaPGW - relacja ze spotkania konsultacyjnego w Lublinie

2 czerwca w Lublinie odbyło się spotkanie konsultacyjne projektów II aktualizacji planów gospodarowania wodami (IIaPGW). Omówiono na nim najistotniejsze problemy i wyzwania dla obszaru dorzecza Wisły, regionu wodnego Bugu. Przedstawiono działania naprawcze, mające na celu poprawę stanu wód i osiągnięcie celów środowiskowych.

IIaPGW - relacja ze spotkania konsultacyjnego w Białymstoku

31 maja w Białymstoku odbyło się spotkanie konsultacyjne projektów II aktualizacji planów gospodarowania wodami (IIaPGW). Omówiono na nim najistotniejsze problemy i wyzwania dla obszaru dorzecza Wisły, regionu wodnego Narwi. Przedstawiono działania naprawcze, mające na celu poprawę stanu wód i osiągnięcie celów środowiskowych.

7 czerwca w Rzeszowie i 10 czerwca w Krakowie odbędzie się spotkanie konsultacyjne w ramach IIaPGW. Zapraszamy do rejestracji

Spotkania konsultacyjne w Rzeszowie i Krakowie dotyczące projektów II aktualizacji planów gospodarowania wodami na obszarach dorzeczy (IIaPGW) będą kolejną okazją do wysłuchania ekspertów opracowujących dokumenty planistyczne, ale przede wszystkim zadawania pytań na czacie i zgłaszania uwag dotyczących problematyki wodnej obszarów dorzeczy Wisły i Dniestru - w ramach spotkania...

IIaPGW i aPZRP - relacja ze wspólnego spotkania konsultacyjnego w Gdańsku

25 maja w Gdańsku odbyło się trzecie, łączone spotkanie konsultacyjne projektów II aktualizacji planów gospodarowania wodami (IIaPGW) dla obszarów dorzeczy Wisły, Świeżej i Banówki oraz aktualizacji planu zarządzania ryzykiem powodziowym (aPZRP) dla regionu wodnego Dolnej Wisły. Omawiano około 4,2 tys. działań naprawczych dla poprawy stanu wód oraz pakiet 160 działań...

IIaPGW - relacja ze spotkania konsultacyjnego w Olsztynie

20 maja w Olsztynie odbyło się spotkanie konsultacyjne projektów drugiej aktualizacji planów gospodarowania wodami (IIaPGW). Omówiono na nim najistotniejsze problemy i wyzwania dla obszaru dorzecza Pregoły, regionu wodnego Łyny i Węgorapy oraz dorzecza Niemna, regionu wodnego Niemna, przedstawiając działania naprawcze, mające na celu poprawę stanu wód i osiągnięcie celów...

2 czerwca w Lublinie odbędzie się spotkanie konsultacyjne w ramach IIaPGW. Zapraszamy do rejestracji

Tematyka stanu ilościowego i jakościowego wód w Polsce jest istotna dla nas wszystkich. Trwa seria spotkań konsultacyjnych projektów II aktualizacji planów gospodarowania wodami na obszarach dorzeczy - IIaPGW. Kolejną ku temu okazją do dyskusji będzie spotkanie w Lublinie, które odbędzie się 2 czerwca. Podczas spotkania eksperci odniosą się do stanu ilościowego i jakościowego...

31 maja w Białymstoku odbędzie się spotkanie konsultacyjne w ramach IIaPGW. Zapraszamy do rejestracji

Białystok będzie gospodarzem siódmego spotkania konsultacyjnego projektów II aktualizacji planów gospodarowania wodami na obszarach dorzeczy - IIaPGW. W trakcie spotkania eksperci odniosą się do stanu ilościowego i jakościowego wód w Polsce, jak również przedstawią rekomendację działań, które należy wdrożyć dla poszczególnych obszarów dorzeczy, w tym regionu wodnego Narwi,...

IIaPGW - relacja ze spotkania konsultacyjnego w Kielcach

18 maja w Kielcach odbyło się spotkanie konsultacyjne projektów II aktualizacji planów gospodarowania wodami (IIaPGW). Omówiono na nim najistotniejsze problemy i wyzwania regionu wodnego Górnej-Zachodniej Wisły oraz przedstawiono działania naprawcze, mające na celu poprawę stanu wód i osiągnięcie celów środowiskowych dla nich wyznaczonych.

IIaPGW i aPZRP - relacja ze wspólnego spotkania konsultacyjnego w Łodzi

17 maja w Łodzi odbyło się drugie łączone spotkanie konsultacyjne projektów II aktualizacji planów gospodarowania wodami (IIaPGW) oraz aktualizacji planu zarządzania ryzykiem powodziowym (aPZRP) dla obszaru dorzecza Odry, regionu wodnego Warty, a także obszaru dorzecza Wisły, regionu wodnego Środkowej Wisły. Omawiano obszerny projekt ponad 4,5 tys. działań naprawczych dla poprawy...

IIaPGW - relacja ze spotkania konsultacyjnego w Warszawie

13 maja w Warszawie odbyło się drugie spotkanie konsultacyjne projektów II aktualizacji planów gospodarowania na obszarach dorzeczy - IIaPGW, na którym omówiono najistotniejsze problemy i wyzwania regionu wodnego Środkowej Wisły oraz przedstawiono działania naprawcze, mające na celu poprawę stanu wód i osiągnięcie celów środowiskowych.

25 maja w Gdańsku odbędzie się wspólne spotkanie konsultacyjne w ramach IIaPGW i aPZRP. Zapraszamy do rejestracji.

Gdańsk to trzecie miasto, w którym eksperci projektów II aktualizacji planów gospodarowania wodami (IIaPGW) oraz aktualizowanych planów zarządzania ryzykiem powodziowym (aPZRP) spotkają się na wspólnych konsultacjach ze społeczeństwem. W związku z obostrzeniami epidemicznymi i w trosce o bezpieczeństwo uczestników, spotkanie będzie miało formułę on-line.

Do piątku można zarejestrować się na spotkanie w województwie łódzkim  

Relacja ze spotkania konsultacyjnego w Szczecinie w sprawie zarządzania ryzykiem powodziowym i gospodarowania wodami

Wiceminister infrastruktury Marek Gróbarczyk wziął 11 maja 2021 r. udział w spotkaniu konsultacyjnym, które dotyczyło aktualizacji planów zarządzania ryzykiem powodziowym (aPZRP) oraz II aktualizacji planów gospodarowania wodami na obszarach dorzeczy (IIaPGW).

20 maja w Olsztynie odbędzie się spotkanie konsultacyjne w ramach IIaPGW. Zapraszamy do rejestracji

Już 20 maja w Olsztynie odbędzie się spotkanie konsultacyjne projektu IIaPGW. Będzie ono miało formułę online. Aby wziąć aktywny udział w spotkaniu, należy do 17 maja zarejestrować się.  

18 maja w Kielcach odbędzie się wspólne spotkanie konsultacyjne w ramach IIaPGW. Zapraszamy do rejestracji.

Już po raz czwarty, 18 maja, w ramach spotkań konsultacyjnych projektu IIaPGW, odbędzie się spotkanie on-line, tym razem w Kielcach. Aby wziąć w nim aktywny udział, należy wcześniej zarejestrować się na stronie projektu, rejestracja potrwa do 16 maja.

17 maja odbędzie się wspólne spotkanie konsultacyjne w ramach IIaPGW i aPZRP – tym razem gospodarzem będzie województwo łódzkie

Już po raz drugi eksperci projektów II aktualizacji planów gospodarowania wodami (IIaPGW) oraz aktualizowanych planów zarządzania ryzykiem powodziowym (aPZRP) spotkają się na wspólnych konsultacjach ze społeczeństwem. W związku z obostrzeniami epidemicznymi i w trosce o bezpieczeństwo uczestników, spotkanie będzie miało formułę online.

Ruszyła rejestracja na spotkanie konsultacyjne w Warszawie w ramach projektu II aPGW

Już 13 maja o godzinie 10.00, w ramach ogólnopolskich konsultacji społecznych dotyczących drugiej aktualizacji planów gospodarowania wodami (II aPGW), odbędzie się spotkanie w stolicy. Będzie to możliwość wysłuchania głosu ekspertów o stanie i jakości wód w Polsce oraz rekomendacji działań, które należy wdrożyć dla poszczególnych obszarów dorzeczy, aby osiągnąć lub...

Zapraszamy na wspólne spotkania konsultacyjne aPZRP i II aPGW w Szczecinie, Łodzi i Gdańsku

Minister Infrastruktury zaprasza 11 maja w Szczecinie na wspólne spotkanie w ramach konsultacji społecznych aktualizowanych planów zarządzania ryzykiem powodziowym (aPZRP) oraz II aktualizacji planów gospodarowania wodami (II aPGW). Zaplanowane zostały jeszcze dwie wspólne debaty: 17 maja w Łodzi oraz 25 maja w Gdańsku. Już teraz można rejestrować się na spotkanie online w...

W Dniu Ziemi o nowym spojrzeniu na „kranówkę” – w trosce o zdrowie ludzi i środowisko

22 kwietnia obchodzimy Dzień Ziemi, w którym przypominamy o tym, jak kruchy jest ekosystem naszej planety i ważna troska o jej zasoby, także wody. Dyrektywa w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia wprowadza nowe wymagania dla państw członkowskich Unii Europejskiej względem jakości wody w sieci wodociągowej, przez którą trafia do naszych domów. Dzięki inwestycjom na rzecz...

Zabierz głos w sprawach wody! Ruszają konsultacje IIaPGW

Minister Infrastruktury oraz Prezes Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie zapraszają do udziału w półrocznych konsultacjach społecznych aktualizacji Planów gospodarowania wodami na obszarach dorzeczy - IIaPGW. To najważniejszy etap realizowanego przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie projektu oraz okazja dla wszystkich do wpłynięcia na kierunek gospodarowania wodami...

Szanujmy wodę nie tylko od święta

Tydzień Czystości Wód to doskonała okazja, by przypomnieć o problemie zanieczyszczenia wód oraz zachęcić do ich ochrony. Każdy z nas ma wpływ na stan i jakość zasobów wodnych pamiętając, że ich ilość jest ograniczona. Działalność człowieka, mająca wpływ na stan zanieczyszczenia środowiska i zmiany klimatyczne powodują, że naszym obowiązkiem jest podejmowanie...

Doceń wodę! Renaturyzacja to remedium dla przyrody

Woda jest źródłem życia i motorem napędowym dla wszystkich światowych gospodarek. Brak dostępu do niej prowadził w przeszłości do upadku cywilizacji. W dobie zmian klimatycznych staje się ona towarem deficytowym, a widmo zbliżającego się kryzysu klimatycznego wymaga zapewnienia odpowiedniej ilości i jakości wód dla przyszłych pokoleń. Działania Wód Polskich na rzecz...

Ruszyły półroczne konsultacje społeczne II aktualizacji Planu Gospodarowania Wodami dla Międzynarodowego Obszaru Dorzecza Odry

Dorzecze Odry łączy Czechy, Polskę i Niemcy, które koordynują na tym obszarze politykę wodną. Trwające konsultacje społeczne II aktualizacji Planu Gospodarowania Wodami dla Międzynarodowego Obszaru Dorzecza Odry to zwieńczenie wielomiesięcznych prac i spotkań roboczych, w których uczestniczą przedstawiciele Wód Polskich.

Restytucja ekosystemów zdegradowanych eksploatacją zasobów wodnych – współpraca na rzecz wód i klimatu

Przedsięwzięcia związane z odbudową ekosystemów zdegradowanych przez eksploatację zasobów wodnych to wyjście naprzeciw negatywnym skutkom zmian klimatu, przez działania na rzecz poprawy stanu środowiska, w tym wód. Współpraca na szczeblu rządowym, samorządowym i obywatelskim jest kluczowa dla osiągnięcia wymiernych efektów. Wody Polskie planują i wdrażają, we współpracy z...

Światowy Dzień Mokradeł i 50. rocznica podpisania Konwencji o obszarach wodno-błotnych a mokradła w krajowej gospodarce wodnej

Mokradła to naturalny rezerwuar wody pitnej na Ziemi. Oprócz swych zdolności retencyjnych, tworzą unikatowe siedliska przyrodnicze, będąc ostroją dzikiej fauny i flory, pełniąc również funkcje krajobrazowe. PGW Wody Polskie jako największy krajowy podmiot zarządzający wodami należącymi do Skarbu Państwa gospodaruje wodami w sposób zrównoważony, uwzględniając w swoich...

Paweł Rusiecki nowym Zastępcą Prezesa Wód Polskich ds. Zarządzania Środowiskiem Wodnym

Paweł Rusiecki 14 stycznia 2021 roku został powołany przez Ministra Infrastruktury na stanowisko Zastępcy Prezesa Wód Polskich ds. Zarządzania Środowiskiem Wodnym.

Światowy Dzień Gleby

Od 2002 roku, 5 grudnia obchodzimy Światowy Dzień Gleby. Został on ustanowiony przez Międzynarodową Unię Towarzystw Gleboznawczych (ang. International Union of Soil Sciences, IUSS). Od 2012 roku obchody organizowane są przez FAO (ang. Food and Agriculture Organization of the United Nations) i Globalne Partnerstwo dla Gleb (ang. Global Soil Partnership, GSP), natomiast w 2013 roku...

Gospodarka wodna wobec zmian klimatycznych

W naszej strefie klimatycznej na ilość dostępnej wody w znacznym stopniu wpływają opady śniegu. Stanowią one od 15 do 20% rocznej sumy opadów i występują od listopada do kwietnia. Niestety od 1989 roku w Polsce odnotowuje się systematyczny wzrost temperatury powietrza. Taka tendencja w dużym stopniu przyczynia się do coraz cieplejszych i bezśnieżnych zim, co wpływa na spore...

Światowy Dzień Rzek

W tym roku, 27 września, już po raz piętnasty obchodzimy Światowy Dzień Rzek. Święto to zostało ustanowione w 2005 r. przez Organizację Narodów Zjednoczonych, która proklamowała Międzynarodową Dekadę „Woda dla Życia” w celu zwiększenia świadomości potrzeby ochrony światowych zasobów wodnych.

Podsumowanie konsultacji społecznych Projektu przeglądu istotnych problemów gospodarki wodnej dla obszarów dorzeczy

18 czerwca 2020 r. zakończyły się, ogłoszone przez Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej, przy współpracy z Państwowym Gospodarstwem Wodnym Wody Polskie, półroczne konsultacje społeczne projektu dokumentu pn.: Przegląd istotnych problemów gospodarki wodnej dla obszarów dorzeczy (Przegląd IP).

W dniu 14 sierpnia br. biura PGW WP będą nieczynne

Informujemy wszystkich klientów, że w dniu 14 sierpnia br. biura Wód Polskich będą nieczynne. Stosowne informacje zostały umieszczone również przy wejściu do budynku każdej z jednostek Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie.

Presje antropogeniczne, ich wpływ na stan wód powierzchniowych oraz ocena ryzyka nieosiągnięcia celów środowiskowych

Ramowa Dyrektywa Wodna obliguje państwa członkowskie UE m.in. do tego, aby cyklicznie (co 6 lat) dokonywać przeglądu wpływu działalności człowieka na stan wód powierzchniowych i podziemnych. Chodzi o to, aby ustalić źródła presji oraz ich wpływ i oddziaływanie na wody.

Podsumowanie webinaru dotyczącego Przeglądu istotnych problemów gospodarki wodnej

10 czerwca 2020 r. odbył się webinar zorganizowany w ramach konsultacji społecznych projektu Przeglądu istotnych problemów gospodarki wodnej, w którym wzięło udział blisko 200 osób.

Światowy Dzień Rybołówstwa

27 czerwca obchodzimy Światowy Dzień Rybołówstwa. Święto, które ustanowiła w 1984 roku Światowa Konferencja ds. Rybołówstwa, jest doskonałą okazją na zwrócenie szczególnej uwagi na zrównoważony połów ryb.

STOP SUSZY! Światowy Dzień Przeciwdziałania Pustynnieniu i Suszy

17 czerwca obchodzimy Światowy Dzień Przeciwdziałania Pustynnieniu i Suszy. Celem obchodów jest zwrócenie uwagi na sposoby zapobiegania tym zjawiskom.

Międzynarodowy Dzień Różnorodności Biologicznej

Święto, obchodzone na całym świecie w dniu 22 maja, zostało ustanowione przez Zgromadzenie Ogólne ONZ równo 20 lat temu. Proklamowana rezolucja upamiętniała konferencję z Nairobi z roku 1992, na której przedstawione zostały efekty pracy nad międzynarodową umową w zakresie ochrony bioróżnorodności.

Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej wraz Państwowym Gospodarstwem Wodnym Wody Polskie zapraszają do udziału w webinarze w ramach konsultacji społecznych Projektu przeglądu istotnych problemów gospodarki wodnej

Obecnie trwają ogłoszone przez Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej, przy współpracy z Państwowym Gospodarstwem Wodnym Wody Polskie, półroczne konsultacje społeczne projektu dokumentu pn.: Przegląd istotnych problemów gospodarki wodnej dla obszarów dorzeczy, których zakończenie przewidziane zostało na 18 czerwca 2020 r.

Podręcznik dobrych praktyk renaturyzacji wód powierzchniowych

W dniu 28.02.2020 r. zakończono realizację zadania pn.: „Opracowanie krajowego programu renaturyzacji wód powierzchniowych”, wykonanego na zlecenie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie przez spółkę Multiconsult Polska.

Programy wspomagające małą retencję

Obecnie uruchomione zostały trzy programy krajowe, których celem jest wspomaganie małej retencji na terenach wiejskich i miejskich. Wyjaśniamy, dla kogo są przeznaczone i które z nich wiążą się z możliwością uzyskania dofinansowania.

Światowy Dzień Ziemi

Dzień Ziemi ustanowiony został pięćdziesiąt lat temu. Obchodzony jest co roku w dniu 22 kwietnia. Stał się największym światowym wydarzeniem obywatelskim związanym z troską o środowisko naturalne. Przypomina nam, że mamy jedną planetę i musimy o nią dbać każdego dnia.

Bezpieczeństwo wody w czasie pandemii koronawirusa

Konsekwencje pandemii koronawirusa SARS-CoV-2 są odczuwalne na całym świecie. Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) opublikowała najnowsze wytyczne bezpieczeństwa związanego ze spożyciem wody w kontekście ewentualnego skażenia jej koronawirusem. Według WHO nie ma żadnych dowodów na przeżycie wirusa SARS-Cov-2 w wodzie pitnej, a proces dezynfekcji wody zapewnia szybką inaktywację...

Program nawodnień rolniczych

Wody Polskie wraz z Ministerstwem Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej, Ministerstwem Rolnictwa i Rozwoju Wsi, samorządami i spółkami wodnymi skupiającymi rolników, opracowały pilotażowy program kształtowania zasobów wodnych na terenach rolniczych.

Światowy Dzień Wody

22 marca obchodziliśmy Światowy Dzień Wody, który został ustanowiony przez Zgromadzenie Ogólne ONZ rezolucją z dnia 22 grudnia 1992 roku. Tegoroczne obchody Światowego Dnia Wody dotyczyły problematyki wodnej w kontekście zmian klimatycznych.

Światowy Dzień Mokradeł

2 lutego przypada Światowy Dzień Mokradeł – to rocznica uchwalenia w 1971 roku Konwencji o Ochronie Obszarów Wodno-Błotnych, czyli Konwencji Ramsarskiej (od miasta Ramsar w Iranie, gdzie odbyły się obrady). Mokradła – pogranicze lądu i wody – to ekosystemy kluczowe dla ochrony setek tysięcy gatunków roślin i zwierząt, a także jedne z najważniejszych regulatorów...

Warsztaty merytoryczne realizowane w ramach zamówienia pn. „Opracowanie krajowego programu renaturyzacji wód powierzchniowych”

9 stycznia w Warszawie odbyły się warsztaty merytoryczne, których celem była prezentacja prac wykonanych na obecnym etapie w ramach opracowania Krajowego Programu Renaturyzacji Wód Powierzchniowych (KPRWP), a w szczególności analiz i wniosków z przeprowadzonej priorytetyzacji obszarów do renaturyzacji wód rzecznych, jeziornych, przybrzeżnych i przejściowych oraz przedstawienie...

20 lat Konwencji Helsińskiej w Polsce

17 stycznia 2020 roku mija 20 lat od czasu wejścia w życie w Polsce nowej Konwencji o ochronie środowiska morskiego obszaru Morza Bałtyckiego, czyli Konwencji Helsińskiej.

Ruszyły konsultacje społeczne projektu przeglądu istotnych problemów gospodarki wodnej

Wody Polskie pracują nad drugą aktualizacją planów gospodarowania wodami na obszarach dorzeczy. Dobry stan środowiska wodnego można osiągnąć, jeśli właściwie rozpozna się przyczyny jego degradacji. Taką szansę stwarzają konsultacje społeczne projektu przeglądu istotnych problemów gospodarki wodnej, które właśnie ruszyły.

Zaproszenie do udziału w warsztatach merytorycznych o renaturyzacji

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie – Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej oraz Multiconsult Polska sp. z o.o. zapraszają do udziału w warsztatach merytorycznych realizowanych w ramach zamówienia pn. „Opracowanie krajowego programu renaturyzacji wód powierzchniowych”

Ponad 117 milionów złotych dla Odry

Niebawem ruszy modernizacja 341 ostróg na Odrze. Roboty budowlane będą wykonane przy użyciu przyjaznych środowisku, naturalnych materiałów. Dzięki podpisanej umowie, na cele inwestycji trafi ponad 84 milionów złotych dofinansowania ze środków unijnych. Cała inwestycja będzie kosztowała ponad 117 mln zł.

Wody Polskie z nowymi uprawnieniami

Ustawa zmieniająca Prawo Wodne wchodzi w życie. Nowelizacja pozwala Wodom Polskim przejąć uprawnienia właścicielskie Skarbu Państwa nad śródlądowymi drogami wodnymi o szczególnym znaczeniu transportowym. Nowe przepisy mają zapewnić także stabilne źródła finansowania Wodom Polskim.

Krajowy Program Renaturyzacji Wód Powierzchniowych

Opracowanie krajowego programu renaturyzacji wód powierzchniowych jest jednym z działań ujętych w aktualizacji planów gospodarowania wodami (aPGW).

TEMAT RZEKA. O renaturyzacji, czyli planach poprawy stanu wód

W ostatnią niedzielę września obchodzony jest Światowy Dzień Rzek. To doskonała okazja, aby porozmawiać na ich temat.

Na stronie KE dostępne są tłumaczenia oceny realizacji Ramowej Dyrektywy Wodnej i Dyrektywy Powodziowej

Dwie dekady unijnej polityki wodnej i prawa wodnego przyniosły zmiany. Tendencja ciągłego pogarszania się jakości wody została odwrócona – wynika ze sprawozdania Komisji dla Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie wykonania Ramowej Dyrektywy Wodnej i Dyrektywy Powodziowej.

Awaria w oczyszczalni ścieków „Czajka”

Do awarii dwóch kolektorów odprowadzających ścieki z lewobrzeżnej Warszawy do leżącej na prawym brzegu oczyszczalni „Czajka” doszło pod koniec sierpnia. W jej efekcie nieczystości były w całości zrzucane do Wisły. 14 września zrzut ścieków został wstrzymany, wszystkie odprowadzane ścieki trafiają już do oczyszczalni.

Zapraszamy do oglądania programu „Projekt woda”

„Projekt woda” jest cyklicznym programem Telewizji Polskiej, realizowanym przez stację TVP3 Szczecin, poświęconym różnym aspektom gospodarki wodnej. Każdy odcinek przybliża widzom tematykę związaną z działaniami prowadzonymi przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, porusza aktualne problemy energetyki wodnej, budownictwa wodnego, żeglugi śródlądowej, jak również...

Wody Polskie przekazują ponad 22 mln zł na badania jakości wody

Dzięki ponad 22 mln zł dofinansowania od Wód Polskich do wojewódzkich inspektoratów ochrony środowiska i Centralnego Laboratorium Badawczego GIOŚ trafi nowoczesny sprzęt do badania jakości wody. 4 lipca 2019 r. w Warszawie Prezes Wód Polskich Przemysław Daca oraz Paweł Ciećko Główny Inspektor Ochrony Środowiska podpisali umowę w tej sprawie.

W Bydgoszczy odbyła się konferencja Stop Suszy!

Bydgoską konferencję, odbywającą się 18 czerwca, otworzył Marek Gróbarczyk Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej. Minister zapowiedział rozpoczęcie programu, którego celem jest dwukrotne zwiększenie retencji. Obecnie utrzymuje się ona w Polsce na poziomie 6,5%. Koszt inwestycji zaplanowanych w ramach Programu rozwoju retencji jest szacowany na 14 mld zł. Działania...

Powstała animacja dotycząca inwestycji w ramach II aktualizacji planów gospodarowania wodami na obszarach dorzeczy

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie opracowało animację na temat procedury uwzględniania inwestycji w II aPGW.

Światowy Dzień Środowiska

5 czerwca w ponad 100 krajach, w tym Polsce obchodzony jest Światowy Dzień Środowiska (ang. World Environment Day).

Konsultacje internetowe projektu wykazu jednolitych części wód powierzchniowych ze wskazaniem silnie zmienionych i sztucznych części wód

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie – Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej, zaprasza do wzięcia udziału w konsultacjach wykazu jednolitych części wód powierzchniowych ze wskazaniem silnie zmienionych i sztucznych części wód. Potrwają one do 7 maja 2019 r.

Spotkania konsultacyjne dot. projektu wykazu jednolitych części wód powierzchniowych ze wskazaniem silnie zmienionych i sztucznych części wód

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie – Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej, zaprasza na spotkania konsultacyjne poświęcone dyskusji nad projektem wykazu silnie zmienionych i sztucznych części wód (SZCW i SCW). Spotkania konsultacyjne odbędą się 9 maja 2019 roku we Wrocławiu przy ul. Zaolziańskiej 1 (Q Hotel Plus) oraz 15 maja 2019 roku w Warszawie przy ul. Chłodnej 51 (Golden...

Powstaje Plan przeciwdziałania skutkom suszy

To pierwszy tak kompleksowy projekt działań w tej dziedzinie w naszym kraju. Już ponad 3,5 tys. interesariuszy otrzymało ankietę Stop Suszy. W tym roku rozpoczną się półroczne konsultacje społeczne Planu. Zakończenie prac nastąpi do końca 2020r.

Zaczął działać Krajowy Portal ISOK - Informatyczny System Osłony Kraju

Krajowy Portal ISOK to publiczny portal publikujący szereg informacji dotyczących zagrożeń, meteorologii i hydrologii. Realizacja systemu ISOK umieści Polskę w szeregu krajów, które w nowoczesny sposób zarządzają bezpieczeństwem własnego społeczeństwa i gospodarki oraz skutecznie minimalizują ryzyka i straty spowodowane wystąpieniem katastroficznych zjawisk naturalnych.

Katalog dobrych praktyk w zakresie robót hydrotechnicznych i prac utrzymaniowych wraz z ustaleniem zasad ich wdrażania

Katalog dobrych praktyk w zakresie robót hydrotechnicznych i prac utrzymaniowych wraz z ustaleniem zasad ich wdrażania zrealizowany został w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020, na zlecenie Ministerstwa Środowiska, kierującego wówczas działem gospodarki wodnej w Polsce.

Odbyła się konferencja nt. wykazu obszarów chronionych przeznaczonych do ochrony siedlisk i gatunków od wód zależnych

W dniu 9 stycznia w Warszawie odbyła się konferencja zorganizowana w ramach etapu I zadania „Ustalenie celów środowiskowych dla jednolitych części wód wraz z opracowaniem rejestru wykazów obszarów chronionych”.

Zasoby wodne tematem panelu na COP24

W Katowicach odbyła się 24. Sesja Konferencji Stron Konwencji ws. Zmian Klimatu. W wydarzeniu uczestniczyło ok. 20 tysięcy osób z 190 krajów, wśród nich: politycy, reprezentanci organizacji pozarządowych, środowisk naukowych i sfery biznesu.

Odbyła się konferencja nt. metodyk wyznaczania silnie zmienionych i sztucznych części wód

W dniu 11 września 2018 roku w Warszawie odbyła się ogólnopolska konferencja organizowana przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie – Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej, poświęcona dyskusji nad metodykami wyznaczania silnie zmienionych i sztucznych części wód powierzchniowych w kontekście ich weryfikacji i aktualizacji.  

Konferencja nt. metodyk wyznaczania silnie zmienionych i sztucznych części wód

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie – Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej, zaprasza na ogólnopolską konferencję poświęconą dyskusji nad metodykami wyznaczania silnie zmienionych i sztucznych części wód powierzchniowych w kontekście ich weryfikacji i aktualizacji.

Ankietyzacja: W trosce o dobry stan wód

Działając na podstawie art. 15 ust. 3 Ramowej Dyrektywy Wodnej oraz 328 obowiązującej ustawy Prawo wodne, Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie rozpoczęło ankietyzację jednostek odpowiedzialnych za realizację działań wskazanych w aktualizacji Programu wodno-środowiskowego kraju i planów gospodarowania wodami.

Światowe Dni Morza w Szczecinie

Od godziny 10.00 pracownicy PGW Wody Polskie, Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej są już na Łasztowni. Nasze stanowisko z atrakcjami dla najmłodszych odwiedziła ponad setka przedszkolaków ze Szczecina.

Ruszyły konsultacje społeczne dotyczące metodyki szacowania przepływów środowiskowych w Polsce

W ramach „Opracowania II aktualizacji PWŚK i aPGW na obszarach dorzeczy wraz z dokumentami planistycznymi stanowiącymi podstawę ich opracowania” trwają prace nad ostateczną metodą określania przepływów środowiskowych, które mają stać się ważnym elementem gospodarowania wodami w Polsce od 2021 r. Planowany termin zakończenia zadania pn. „Wdrożenie metody szacowania...

Przepływy środowiskowe na konferencji w Warszawie – materiały do pobrania

21 marca w Golden Floor Tower w Warszawie odbyła się konferencja dotycząca wdrożenia metody szacowania przepływów środowiskowych w Polsce.

22 marca 2018 r. Światowym Dniem Wody

Na całym świecie każdego roku, dokładnie 22 marca, celebrowany jest Światowy Dzień Wody. Święto zostało ustanowione przez Zgromadzenie Ogólne ONZ rezolucją z dnia 22 grudnia 1992 roku. Hasłem przewodnim tegorocznej edycji jest „Natura dla wody”.

Konferencja nt. wdrożenia metody szacowania przepływów środowiskowych w Polsce

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie zaprasza na ogólnopolską konferencję na temat metodyki szacowania przepływów środowiskowych w Polsce. Konferencja odbędzie się w przededniu Światowego Dnia Wody.

Powstał film informacyjny dotyczący II aPGW, zapraszamy do oglądania

W ramach prowadzonych działań promocyjnych projektu „Opracowanie II aktualizacji programu wodno-środowiskowego kraju i planów gospodarowania wodami …” Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie wyprodukowało film z udziałem młodego, polskiego aktora Mateusza Winka, którego mogą Państwo pamiętać z zabawnej komedii „Listy do M2” i „Listy do M3”. Zapraszamy na seans.

Przemysław Daca Prezesem Wód Polskich

17 stycznia 2018 r. Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej Marek Gróbarczyk powołał Przemysława Dacę na stanowisko Prezesa Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie. Dotychczasowemu zastępcy dyrektora Departamentu Żeglugi Śródlądowej w MGMiŻŚ akt powołania na nowe stanowisko wręczyli Podsekretarz Stanu w MGMiŻŚ Anna Moskwa oraz Sekretarz Stanu w MGMiŻŚ...

Wody Polskie głównym podmiotem odpowiedzialnym za gospodarkę wodną w Polsce

1 stycznia 2018 r. powstało Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, które jest głównym podmiotem odpowiedzialnym za gospodarkę wodną w naszym kraju.

Ruszyły prace związane z IIaPGW i IIaPWŚK

Trwają prace zmierzające do przygotowania i opublikowania drugiej aktualizacji planów gospodarowania wodami i programu wodno-środowiskowego kraju. Konieczność weryfikacji i aktualizacji obu dokumentów wynika z zapisów Ramowej Dyrektywy Wodnej i ustawy Prawo wodne.

Korzystamy z plików cookies zgodnie z naszą polityką prywatności.OK
Korzystamy z plików cookies zgodnie z naszą polityką prywatności.
OK