Pytania i odpowiedzi

W planach gospodarowania wodami znajdują się inwestycje, które mogą powodować nieosiągnięcie celów środowiskowych i dla których spełnione są przesłanki art.4.7 RDW. Potwierdzenie negatywnego wpływu lub jego braku powinno nastąpić na etapie uzyskiwania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, w wyniku przeprowadzenia bardziej szczegółowych analiz. Zgodnie z ustawą z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2017 r., poz. 1405), określenie oddziaływania danej inwestycji na stan jednolitych części wód następuje w wyniku przeprowadzenia odpowiednich analiz, w ramach procedury uzyskiwania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. Na podstawie przedstawionych informacji, organ właściwy do wydania ww. decyzji stwierdza czy planowane przedsięwzięcie może spowodować nieosiągnięcie wyznaczonych celów środowiskowych. Postanowienia organu właściwego do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach należy przyjąć za wiążące.

W nowej ustawie z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne, która obowiązuje od stycznia 2018 roku przewidziano procedurę uzyskiwania oceny wodnoprawnej dla inwestycji lub działań mogących wpłynąć na możliwość osiągnięcia celów środowiskowych.

Natomiast w kontekście możliwości realizacji inwestycji niewpływających na jednolite części wód nie przewiduje się dodatkowych obostrzeń w odniesieniu do Ramowej Dyrektywy Wodnej. Inwestycje te nie muszą również zostać ujmowane w planach gospodarowania wodami.

W procedurze oceny wodnoprawnej zgodnie z art. 430 wskazano, że jeżeli planowana inwestycja lub działanie będzie wpływać negatywnie na możliwość osiągnięcia celów środowiskowych organ właściwy w sprawach ocen wodnoprawnych nakładać będzie, w drodze postanowienia, obowiązek przedłożenia dokumentów potwierdzających spełnienie warunków, o których mowa w art. 68 pkt 1, 3 i 4, czyli konieczne będzie wykazanie, że:

  1. podejmowane są wszelkie działania, aby łagodzić skutki negatywnych oddziaływań na stan jednolitych części wód;
  2. przyczyny zmian i działań, o których mowa w art. 66, są uzasadnione nadrzędnym interesem publicznym, a pozytywne efekty związane z ochroną zdrowia, utrzymaniem bezpieczeństwa oraz zrównoważonym rozwojem przeważają nad korzyściami dla społeczeństwa i środowiska związanymi z osiągnięciem celów środowiskowych, o których mowa w art. 55, utraconymi w następstwie tych zmian i działań;
  3. zakładane korzyści wynikające ze zmian i działań, o których mowa w pkt 1–3, nie mogą zostać osiągnięte przy zastosowaniu innych działań, znacząco korzystniejszych z punktu widzenia interesów środowiska, ze względu na negatywne uwarunkowania wykonalności technicznej lub nieproporcjonalnie wysokie koszty.

Zgodnie z art. 434 ust. 1, organ wyda ocenę wodnoprawną, jeżeli zostaną spełnione ww. warunki.

Organ właściwy do spraw ocen wodnoprawnych, biorąc pod uwagę zapisy z art. 435 sporządzi wykaz planowanych inwestycji lub działań mogących wpłynąć na możliwość osiągnięcia celów środowiskowych, obejmujący informację o wydanych ocenach wodnoprawnych oraz o przyczynach odmowy wydania oceny wodnoprawnej. Ponadto wynik procedury oceny wodnoprawnej wiąże się z wpisaniem inwestycji do aktualizacji planów gospodarowania wodami o czym stanowią zapisy art. 436 „Planowane inwestycje lub działania, zawarte w wykazie, o którym mowa w art. 433, które w ocenie wodnoprawnej uzyskały potwierdzenie spełnienia warunków, o których mowa w art. 68 pkt 1, 3 i 4, uwzględnia się w aktualizacji planów gospodarowania wodami na obszarze dorzecza.”

Informacje ujęte w MasterPlanach, w szczególności w zakresie inwestycji, które nie wpływają negatywnie na osiągnięcie dobrego stanu wód lub nie pogarszają stanu wód (tzw. lista nr 1), zgodnie z Regionalnymi Programami Operacyjnymi, oraz Programem Operacyjnym Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020 brane są pod uwagę w ramach współfinansowania inwestycji z zakresu gospodarki wodnej. W aktualizacji planów gospodarowania wodami na obszarach dorzeczy przyjętych przez Radę Ministrów w formie rozporządzeń 18 października 2016 r. brak jest listy przedsięwzięć które nie wpływają na cele środowiskowe w rozumieniu Ramowej Dyrektywy Wodnej. Zgodnie  z wymaganiami w dokumentach tych przedstawia się wyłącznie inwestycje, które mają wpływ na stan zasobów wodnych oraz cele ochrony wód. W obowiązujących aPGW, zgodnie z oczekiwaniami Komisji Europejskiej informacje o inwestycjach ujętych na listach nr 2 MasterPlanów zostały uszczegółowione. Obecnie trwa proces oceny aPGW przez KE.​

Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej przygotował zestaw informacji ułatwiających gospodarowanie wodami na obszarach dorzeczy. Załączone materiały mogą ułatwić przygotowanie dokumentacji i wyszukiwanie niezbędnych informacji. KZGW zastrzega jednocześnie, że materiały mają jedynie charakter pomocniczy, a prawnie obowiązującymi dokumentami są zaktualizowane plany gospodarowania wodami opublikowane jako rozporządzenia Rady Ministrów w Dzienniku Ustaw.

Równolegle z aPGW udostępnione zostały również takie zbiory danych jak: geobaza z danymi przestrzennymi, oraz baza danych z kartami charakterystyk jednolitych części wód powierzchniowych i jednolitych części wód podziemnych.

Informacje przestrzenne na temat JCWP znajdują się również na Geoportalu.

Geobaza aPGW oraz warstwy shp dostępne są również na stronie

Korzystamy z plików cookies zgodnie z naszą polityką prywatności.OK
Korzystamy z plików cookies zgodnie z naszą polityką prywatności.
OK