Materiały do pobrania

Poniższe dane przestrzenne zostały opracowane dla potrzeb sporządzenia IIaPGW. Mogą ułatwić przygotowanie dokumentacji i wyszukiwanie niezbędnych informacji. PGW Wody Polskie KZGW zastrzega jednocześnie, że materiały te mają jedynie charakter pomocniczy, a prawnie obowiązującymi dokumentami są zaktualizowane Plany Gospodarowania Wodami opublikowane jako rozporządzenia Ministra Infrastruktury w Dzienniku Ustaw.

Geobaza IIaPGW

Odzielne warstwy (.shp): 

Karty charakterystyk przedstawiają ustalenia IIaPGW dla poszczególnych jednolitych części wód powierzchniowych. Zostały one stworzone w ramach projektu „Opracowanie II aktualizacji planów gospodarowania wodami na obszarach dorzeczy wraz z dokumentami planistycznymi stanowiącymi podstawę do ich opracowania". Aplikacja webowa na stronie karty.apgw.gov.pl:4200/ jest narzędziem do przeglądania i pobierania tych kart.

Aplikacja ma na celu ułatwienie przygotowania dokumentacji i wyszukiwania niezbędnych informacji. PGW Wody Polskie KZGW zastrzega jednocześnie, że materiały te mają jedynie charakter pomocniczy, a prawnie obowiązującymi dokumentami są zaktualizowane Plany Gospodarowania Wodami opublikowane jako rozporządzenia Ministra Infrastruktury w Dzienniku Ustaw.
Poniższe materiały stanowią IIaPGW w formatach edytowanych (.docx, .xlsx) oraz mają na celu ułatwienie przygotowania dokumentacji i wyszukiwania niezbędnych informacji. Zostały one stworzone w ramach projektu „Opracowanie II aktualizacji planów gospodarowania wodami na obszarach dorzeczy wraz z dokumentami planistycznymi stanowiącymi podstawę do ich opracowania". 

PGW Wody Polskie KZGW zastrzega jednocześnie, że materiały te mają jedynie charakter pomocniczy, a prawnie obowiązującymi dokumentami są zaktualizowane Plany Gospodarowania Wodami opublikowane jako rozporządzenia Ministra Infrastruktury w Dzienniku Ustaw.

IIaPGW - w formatach edytowalnych (wszystkie obszary dorzecza)
Poniższe zestawienie opisuje zawartość plików IIaPGW umieszczonych na stronie internetowej Dzienniku Ustaw. 

Zgodnie z RDW każde Państwo Członkowskie zapewnia ustalenie programu środków (działań), dla wszystkich obszarów dorzeczy lub części międzynarodowych obszarów dorzeczy leżących na jego terytorium, uwzględniając wyniki analiz wymaganych art. 5 RDW (w tym przegląd wpływu działalności człowieka na środowisko i analizę ekonomiczną korzystania z wód). Program działań (zgodnie z ustawą Prawo wodne – zestaw działań) powinien być ukierunkowany na osiągnięcie celów środowiskowych dla wód powierzchniowych, podziemnych i obszarów chronionych. Poniższym dokumentem jest zestaw działań wskazanych w IIaPGW dla JCWP i JCWPd oraz działań krajowych

W cyklu planistycznym 2022-2027 zestaw działań, zgodnie z pr.w., po raz pierwszy stanowi integralny element planu gospodarowania wodami. Dotychczas plan podsumowywał działania zawarte w odrębnym dokumencie, tj. programie wodno-środowiskowym kraju. 

Każdy zestaw działań zawiera działania „podstawowe” określone w art. 11 ust. 3 RDW, oraz jeśli to stosowne, działania „uzupełniające” (wskazane w art. 11 ust. 4 RDW) przyjmowane dla osiągnięcia przez JCWP i JCWPd celów środowiskowych.

Poniższy dokument został opracowany dla potrzeb sporządzenia IIaPGW. Może ułatwić przygotowanie dokumentacji i wyszukiwanie niezbędnych informacji. PGW Wody Polskie KZGW zastrzega jednocześnie, że materiały te mają jedynie charakter pomocniczy, a prawnie obowiązującymi dokumentami są zaktualizowane Plany Gospodarowania Wodami opublikowane jako rozporządzenia Ministra Infrastruktury w Dzienniku Ustaw.

Zestaw działań IIaPGW

Korzystamy z plików cookies zgodnie z naszą polityką prywatności.OK
Korzystamy z plików cookies zgodnie z naszą polityką prywatności.
OK