Informacje ogólne

Podstawowymi dokumentami planistycznymi wymaganymi przepisami Ramowej Dyrektywy Wodnej i ustawy Prawo wodne są: program wodno-środowiskowy kraju (PWŚK) i plany gospodarowania wodami na obszarach dorzeczy (PGW).

Program wodno-środowiskowy kraju określa działania podstawowe i uzupełniające zmierzające do poprawy lub utrzymania dobrego stanu wód, a jego podsumowanie stanowi kluczowy element planów gospodarowania wodami na obszarach dorzeczy.

PWŚK został opracowany po raz pierwszy w 2008 roku i zatwierdzony w 2010 r. zgodnie z ówcześnie obowiązującymi zapisami ustawy Prawo wodne. Dokument jest dostępny na stronie. Zgodnie z wymogami art. 113b ust. 9 ustawy Prawo wodne oraz art. 11 ust. 8 RDW PWŚK podlega przeglądowi co sześć lat. Dokumenty, które powstały w drugim cyklu planistycznym (2010-2016) to dokumenty aktualne do momentu opracowania kolejnej wersji. Zostały przyjęte 18 października 2016 r. i są dostępne na stronie.

Zapisy Dyrektywy nakazują opracowanie planów gospodarowania wodami (PGW) na obszarach dorzeczy istniejących w danym państwie. W 1 i 2 cyklu planistycznym Prezes Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej odpowiedzialny był za opracowanie dziesięciu PGW, odpowiednio dla obszarów dorzeczy: Odry, Wisły, Dniestru, Dunaju, Jarft, Łaby, Niemna, Pregoły, Świeżej, Ücker. 
Mapa - podział na dorzecza

Po raz pierwszy plany gospodarowania wodami zostały opracowane zgodnie z wymogami RDW w 2009 r. i przyjęte uchwałą Rady Ministrów 22 lutego 2011 r. Dokumenty powstałe w pierwszym cyklu planistycznym (2003-2009) są dostępne na stronie.

Zgodnie z zapisami RDW i ustawy Prawo wodne, plany gospodarowania wodami są poddawane przeglądowi i aktualizacji cyklicznie, co 6 lat. Pierwsza aktualizacja tych dokumentów (I aPGW, 2 cykl planistyczny) była prowadzona w latach 2010-2015. Za opracowanie dokumentów odpowiedzialny był Prezes Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej. Po opracowaniu, projekty dokumentów zostały poddane procedurze strategicznej oceny oddziaływania na środowisko i półrocznym konsultacjom społecznym. Z uwagi na trudności podczas procesu weryfikacyjnego dokumenty zostały przyjęte nieco później, niż planowano. 18 października 2016 r. Rada Ministrów przyjęła I aktualizację PGW w formie rozporządzenia. Szczegółowe informacje dotyczące drugiego cyklu planistycznego (2010-2015) są dostępne na stronie.

Aktualizacja PGW to nie tylko wypełnienie zapisów RDW i ustawy Prawo wodne, to przede wszystkim dążenie do:

 • osiągnięcia lub utrzymania co najmniej dobrego stanu wód i ekosystemów od nich zależnych
 • poprawy stanu zasobów wodnych
 • poprawy możliwości korzystania z wód
 • zmniejszenia presji antropogenicznych i ich wpływu na stan wód
 • poprawy ochrony przeciwpowodziowej

Obecnie prowadzone są prace zmierzające do opracowania II aktualizacji planów gospodarowania wodami (II aPGW, 3 cykl planistyczny, 2016-2021). Zgodnie z art. 13 RDW Państwa Członkowskie zapewniają opracowanie planów gospodarowania wodami w dorzeczu dla każdego obszaru dorzecza leżącego całkowicie na ich terytorium. Z uwagi na fakt wprowadzenia przez nową ustawę Prawo wodne innego niż dotychczas podziału na obszary dorzeczy, w 3 cyklu planistycznym zostaną opracowane plany gospodarowania wodami dla następujących obszarów:

 1. obszar dorzecza Wisły obejmujący, oprócz dorzecza Wisły znajdującego się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, również dorzecza Słupi, Łupawy, Łeby, Redy oraz pozostałych rzek uchodzących bezpośrednio do Morza Bałtyckiego na wschód od ujścia Słupi, a także wpadających do Zalewu Wiślanego;
 2. obszar dorzecza Odry obejmujący, oprócz dorzecza Odry znajdującego się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, także dorzecza Regi, Parsęty, Wieprzy, Ücker oraz pozostałych rzek uchodzących bezpośrednio do Morza Bałtyckiego na zachód od ujścia Słupi, a także wpadających do Zalewu Szczecińskiego
 3. obszary dorzecza Dniestru;
 4. obszar dorzecza Dunaju;
 5. obszar dorzecza Banówki;
 6. obszar dorzecza Łaby;
 7. obszar dorzecza Niemna;
 8. obszar dorzecza Pregoły,
 9. obszar dorzecza Świeżej.

Opracowywane dokumenty staną się podstawą do podejmowania decyzji mających wpływ na stan zasobów wodnych, a ponadto określą zasady gospodarowania wodami w trakcie 6-letniego cyklu planistycznego. Plany mają wpływ nie tylko na kształtowanie gospodarki wodnej, ale także na inne sektory, w tym m.in. na: przemysł, gospodarkę komunalną, rolnictwo, leśnictwo, transport, rybołówstwo, turystykę.

Szczegółowe informacje i harmonogram prac projektowych są dostępne na stronie.

Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020

Korzystamy z plików cookies zgodnie z naszą polityką prywatności.OK
Korzystamy z plików cookies zgodnie z naszą polityką prywatności.
OK