Deklaracja dostępności

Informacje ogólne

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej www.apgw.gov.pl.

  • Data publikacji strony internetowej: 2017-08-13
  • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2021-06-11


Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.


Treść niedostępna

Strona internetowa zawiera materiały wideo oraz inne materiały graficzne, które nie posiadają transkrypcji oraz opisów alternatywnych. Nie udało się uniknąć również zamieszczania informacji jedynie w sposób graficzny. Strona posiada ruchome banery. Mogą się zdarzyć sytuacje, że pomimo starań redaktorów serwisu: cel linku nie jest odpowiednio określony, załączniki nie posiadają informacji na temat wielkości i formatu pliku, grafiki nie zawierają tekstów alternatywnych oraz wersji tekstowej.


Wyłączenia

Mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności.


Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

  • Data sporządzenia deklaracji: 2021-03-30
  • Data ostatniego przeglądu deklaracji: 2022-03-19

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.


Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Roman Wróbel, koordynator.dostepnosci@wody.gov.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 669986513. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo:

  • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
  • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
  • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

  • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
  • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
  • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, nastąpi najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.


Skargi i odwołania

W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie może złożyć skargę w sprawie zapewniania dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.


Dostępność architektoniczna

PAŃSTWOWE GOSPODARSTWO WODNE WODY POLSKIE, Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej, ul. Żelazna 59a, 00-848 Warszawa.
Wejście do budynku przez automatycznie rozsuwane drzwi. Dalsze przejście zabezpieczone bramkami, przez które może przejechać osoba na wózku. Recepcja znajduje się po lewej stronie od wejścia. Osoba ze szczególnymi potrzebami może zgłosić chęć otrzymania pomocy za pośrednictwem pracownika recepcji.

KZGW ma siedzibę na pięciu kondygnacjach: 2, 3, 4, 5 i 7. Brak progów na poszczególnych poziomach. Ciągi komunikacyjne mają szerokość umożliwiającą ruch dwukierunkowy. W budynku znajduje się winda wyposażona w poręcz i lustro naprzeciwko ściany z wewnętrznym panelem sterującym. Wewnętrzny panel sterujący jest oznaczony alfabetem Braille’a.

W budynku nie ma oznaczeń alfabetem Braille’a, oznaczeń kontrastowych i powiększonych napisów. W budynku nie ma pętli indukcyjnych. Przed budynkiem znajduje się parking samochodowy z jednym miejscem dla osób niepełnosprawnych. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. Brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.

 

Aplikacja mobilna

Informatyczny System Osłony Kraju

Informatyczny System Osłony Kraju dla  Android https://apps.apple.com/pl/app/isok-mobile/id1445030732?l=pl

 

Informacje dodatkowe

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie ma w planach ogłoszenie nowego postępowania na budowę strony www, co jest powodem zaniechania aktualizacji obecnej strony pod wymogi WCAG.
Brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.

Korzystamy z plików cookies zgodnie z naszą polityką prywatności.OK
Korzystamy z plików cookies zgodnie z naszą polityką prywatności.
OK