Konsultacje społeczne projektów IIaPGW

Konsultacje społeczne II aktualizacji planów gospodarowania wodami na obszarach dorzeczy rozpoczynają się 14 kwietnia 2021 r. i trwają do 14 października 2021 r. Spotkania konsultacyjne odbywają się w 15 miastach w całym kraju. Ich istotą jest przełożenie ogólnych założeń metodycznych oraz wniosków z przeprowadzonych prac na  m.in. propozycje działań służących osiągnięciu i utrzymaniu dobrego stanu wód w naszym kraju. Konsultacje społeczne to najważniejszy etap realizowanego przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie projektu II aPGW oraz okazja dla wszystkich zainteresowanych podmiotów i użytkowników wód do wpłynięcia na kierunek gospodarowania wodami także w najbliższej okolicy. Miejsca oraz terminy spotkań przedstawia poniższa mapa:


Ze względu na obostrzenia związane z pandemią koronawirusa COVID-19 i niewiadomą odnośnie do terminu zniesienia ograniczeń spotkania będą prowadzone w formule online z możliwością zmiany formuły na spotkania stacjonarne w przypadku całkowitego zniesienia obostrzeń lub gdy możliwe będzie zorganizowanie spotkania dla ponad 100 uczestników. Aktualne informacje o spotkaniach konsultacyjnych będą zamieszczane na stronach https://www.apgw.gov.pl/pl/konsultacje-spotkania-konsultacyjne i www.gov.pl/web/infrastruktura.

Zgłaszanie uwag i wniosków

Na podstawie art. 39 par. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko oraz na podstawie art. 319 ust. 4 pkt 3 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne są ogłaszane przez ministra właściwego do spraw gospodarki wodnej.
Zgłosić uwagę, tym samym wziąć udział w konsultacjach, można poprzez specjalnie przygotowaną ankietę służącą do składania uwag i wniosków, zamieszczoną na stronie https://www.apgw.gov.pl/pl/ankieta-apgw-II, również do pobrania w dwóch formach:

ANKIETA PDF ANKIETA DOC INSTRUKCJA DO ANKIETY

 Do dnia 14 października 2021 r. uwagi i wnioski do projektów IIaPGW można składać:

  • poprzez ankietę online na stronie www.apgw.gov.pl/pl/ankieta-apgw-II;
  • poprzez wiadomość e-mail na adres: konsultacje@apgw.gov.pl lub apgw@mi.gov.pl;
  • pisemnie, w miejscu udostępnienia dokumentów planistycznych, w Państwowym Gospodarstwie Wodnym Wody Polskie w Warszawie, ul. Żelazna 59A, 00-848 Warszawa;
  • pisemnie, przesyłając uwagi na adres Ministerstwa Infrastruktury, ul. Chałubińskiego 4/6, 00-928 Warszawa;
  • ustnie, do protokołu, w siedzibie Ministerstwa Infrastruktury, ul. Nowy Świat 6/12, 00-400 Warszawa, III piętro, Departament Gospodarki Wodnej i Żeglugi Śródlądowej.

Uwagi i wnioski do projektów IIaPGW będą rozpatrywane przez Ministra Infrastruktury.

Projekty planów gospodarowania wodami na obszarach dorzeczy dostępne są TUTAJ.Korzystamy z plików cookies zgodnie z naszą polityką prywatności.OK
Korzystamy z plików cookies zgodnie z naszą polityką prywatności.
OK