Ankieta on-line

Konsultacje są podstawową formą rzeczywistego udziału społeczeństwa w planowaniu gospodarowania wodami. Mają one na celu zebranie informacji i opinii na temat udostępnionych dokumentów od wszystkich, których mogą dotyczyć. Minister właściwy ds. gospodarki wodnej, zapewniając aktywny udział wszystkich zainteresowanych w osiąganiu celów środowiskowych dla wód, w opracowywaniu, przeglądzie i aktualizacji planów gospodarowania wodami na obszarach dorzeczy, podał ich projekty do publicznej wiadomości, na zasadach i w trybie określonych w przepisach ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, w celu zgłaszania uwag.

INSTRUKCJA DO ANKIETY

Korzystamy z plików cookies zgodnie z naszą polityką prywatności.OK
Korzystamy z plików cookies zgodnie z naszą polityką prywatności.
OK